JP - Všechny fotografie jsou chráněny autorskými právy a jejich další použití, či šíření bez mého svolení je trestné. Popisy míst většinou převzaty z www.hrady.cz. Ja fotky nekomprimuju, to dela pak samo rajce. :( Kdo má o nějakou fotku v normální kvalitě zájem, nechť se ozve, domluva možná. :) Díky za návštěvu. :)
reklama
ostrov  1
12 fotek, 5.7.2018, 29 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Ostrov - Když se v r. 1564 dělili Smilovi synové o otcovský majetek, připadl Ostrov s dalšími dvěma vesnicemi jako samostatný statek Janu Myškovi ze Žlunic. Zřejmě teprve Jan zde postavil tvrz, neboť dříve o ní nikde není zmínka. Byla to prostá renesanční obytná budova, z níž byla do dnešního zámku pojata část obvodového zdiva a snad i některé klenby v přízemí. Tvrz se poprvé písemně připomíná v r. 1580, kdy Jan Myška ze Žlunic prodával Ostrov Jiřímu Hostačovskému z Petrovic, od něhož statek v r. 1585 koupil Mikuláš Nyklásek ze Žitenic. Dalšímu majiteli Janu Divišovi Březskému z Ploskovic byl Ostrov pro účast na stavovském povstání z l. 1618–1620 zkonfiskován. Konfiskovaný statek koupila od královské komory Eliška Žerotínová, rozená z Valdštejna, a připojila jej k malešovskému panství. S tímto panstvím získal Ostrov v r. 1666 Jan Špork. Šporkové upravili ostrovskou tvrz pro letní pobyt. Když v r. 1696 prodával František Antonín Špork Ostrov Baltazaru Davidovi z Ottenfeldu, je tvrz popisována jako kamenná budova, krytá šindelovou střechou, jež slouží jako letní sídlo majitelů. Po r. 1696 se vystřídalo ještě několik majitelů Ostrova, kteří zde však nesídlili. V r. 1758 koupil tvrz s další vsí kutnohorský měšťan Zikmund Moravec, který byl v r. 1764 povýšen do šlechtického stavu s přídomkem z Ostrova. Zikmund Moravec se usídlil v Ostrově a tvrz přestavěl v barokní zámek, který se v podstatě dochoval dodnes. Moravec prodal statek se zámkem v r. 1800 Janu Václavu Rummerskirchovi, po jehož smrti v r. 1808 se zde rychle vystřídalo několik majitelů. V r. 1839 koupil Ostrov majitel zručského panství Jakub Josef z Löwenthalu. Od té doby měl zámek stejné majitele se Zručí nad Sázavou. Zámek byl z větší části upraven na kanceláře a byty úředníků. Výrazněji byly zámecké interiéry přestavěny v 90. letech 19. století, kdy do Ostrova byla přeložena ústřední správa zručského velkostatku. Současně byly opraveny i fasády budovy. Při první pozemkové reformě se zámek v r. 1926 stal součástí zbytkového velkostatku s obydlím jeho majitele. V r. 1950 přešel do majetku MNV a byl adaptován na kanceláře MNV, byty a lidovou knihovnu. Tímto způsobem byl využíván dalších téměř čtyřicet let. V polovině 50. let 20. století musela být pro statické poruchy odbourána a znovu postavena severovýchodní část zámecké budovy. Tím byly narušeny původní zámecké fasády, neboť přistavěná část dostala moderní hladkou fasádu. Zámek stojí v areálu bývalého dvora (později objekt JZD Bohdaneč). Je to prostá jednopatrová budova obdélníkového půdorysu, krytá mansardovou střechou. Vstupní průčelí, jehož fasáda je členěna lizénami, je obráceno k jihu, do dvora. Podobně jako na průčelí, jsou fasády členěny i na ostatních stranách budovy s výjimkou severovýchodního nároží. Interiéry jsou plochostropé, pouze v přízemí jsou zachovány zbytky původních kleneb. Nyní celý areál dvora jako sídlo a majetek soukromé firmy.
cestin  0
7 fotek, 5.7.2018, 26 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Čestín - Zbytek renesančního zámku, postaveného v Čestíně snad na místě starší tvrze 1575–82 Adamem Slavatou z Chlumu. Ten se vybudováním honosné pětikřídlé stavby (dvě čtvercová nádvoří, rozdělená příčným křídlem) zadlužil natolik, že panství musel prodat a roku 1616 zemřel chudý v Kutné Hoře. Od počátku 17. století nesloužil zámek jako residence (součást panství Kácov), v 19. století zbořena tři křídla (západní, jižní a východní), zachovalo se tak jen severní a část středního se sgrafity, bosovaným portálem a zazděnými arkádami. Po roce 1918 se dostal do majetku obce, většinou slouží jako byty, dříve zde bylo i kino a zdravotní středisko.
14 fotek, 5.7.2018, 45 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Zbraslavice tvrz - Prvním známým vlastníkem tvrze byl Rudolf ze Zbraslavic, připomínaný v roce 1260 jako jeden z purkrabích Pražského hradu. Snad právě za něho vznikl okraj skalnatého ostrohu chráněného ze tří stran prudkými svahy opevněný areál obehnaný příkopem a zemními valy. Vstup do tvrze vedl od kostela přes dnes již zaniklý příkop. Protější stranu zaujalo dvoupodlažní obytné stavení, z něhož se dodnes dochoval klenutý gotický sklep rozdělený na tři prostory. Za husitských válek sídlili na zdejší tvrzi Podolci z Podolce, z jejichž erbu odvozuje městečko svůj znak s orlím spárem. V 16. století byla tvrz renesančně přestavěna. Její funkci však během 18. století postupně převzala zámecká budova postavená v místech dřívějšího poplužního dvora (https://lotusesprit.rajce.idnes.cz/zbraslavice_zamek/). Definitivní konec znamenal pro tvrz požár v roce 1809. Na zbytcích obytných budov vznikly hospodářské objekty, které zcela změnily její původní vzhled. Dnes je celý areál postupně rekonstruován.
10 fotek, 5.7.2018, 24 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Zbraslavice zámek - Místo původní tvrze funkci během 18. století postupně převzala zámecká budova postavená v místech dřívějšího poplužního dvora. Definitivní konec znamenal pro tvrz požár v roce 1809 (https://lotusesprit.rajce.idnes.cz/zbraslavice_tvrz/). Na zbytcích obytných budov vznikly hospodářské objekty, které zcela změnily její původní vzhled. V zámeckých prostorách se podařilo obnovit roku 2015 výrobu piva. Zámecký pivovar Zbraslavice navazuje na tradici pivovarnictví ve Zbraslavicích, jehož kořeny se datují až do 16. století. Prostor mezi zámečkem a zbytky tvrze je využíván jako galerie pod širým nebem pro umělecká díla vznikající při pravidelném červnovém sochařském sympoziu.
hrabesin  0
6 fotek, 5.7.2018, 29 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Hraběšín - Panské sídlo vzniká po roce 1622, kdy se ves stává samostatným panstvím a za Adama Studeneckého z Pašiněvsi zde vzniká pozdně renesanční zámek. Po jeho smrti dědí zámek jeho dcera Salomena, provdaná za Zdeňka Felixe Lukaveckého z Lukavce. V roce 1658 prodávají manželé Hraběšín sedleckému klášteru. Sedlecký klášter používá zámek pro letní pobyt členů konventu a ve 40. letech 18. století nechává zámek barokně přestavět. Přestavbou vzniká barokní vstupní portál se sochou sv. Jana Nepomuckého, dále se přestavba týkala především fasád. V roce 1783, po zrušení sedleckého kláštera, připadl zámek náboženskému fondu, který jej v roce 1819 prodává Karlovi Filipovi ze Schwarzenberka a zámek je používán jako lovecký. V první polovině 19. století nechává Bedřich Karel ze Swarzenberka (člen orlické větve) zámek přestavět. K východnímu traktu byla přistavěna kaple, mansardová střecha vyměněna za dnešní nízkou valbovou, zámek dostal novou fasádu a nad vchod na západní straně přibyl znak Swarzenberků. Koncem 19. století byl zámek změněn na myslivnu. V roce 1941 byl celý majetek tohoto rodu pod německou nucenou správou až do května 1945. Po únoru 1948 byl veškerý majetek zestátněn. Po listopadu 1989 byl v r. 1992 zámek i majetek vrácen v restituci Karlu Schwarzenbergovi.
6 fotek, 5.7.2018, 32 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Nová Lhota - Roku 1590 zdědil Novou Lhotu po svém otci, Janu Salavovi ml. z Lípy, jeho syn Mikuláš. Ten zde postavil sídlo (tvrz) které je poprvé připomínané roku 1624, kdy je Mikuláš ve své poslední vůli odkazuje své dceři Kateřině Anně. Jednalo se o prostou renesanční budovu, v exteriéru ozdobenou sgrafitovou rustikou neobvyklého vzorce. Z původní stavby se zachovala část obvodového zdiva a zbytky sgrafita na východní stěně (zbytek sgrafit byl v 80. letech 20. stol. překryt novou fasádou nebo byl zničen). Majitelé panství se často střídali až do konce 17. století, kdy Novou Lhotu získal cisterciácký klášter v Sedlci. Tvrz byla kolem roku 1700 přestavěna na barokní zámek, přestavba patrně trvala až do 1. desetiletí 18. století, jak lze usoudit podle zachovaného vstupního barokního portálu. Interiéry v 1. patře (refektář) byly vyzdobeny freskami. Zámek sloužil jako letní sídlo příslušníků kláštera. Po zrušení kláštera r. 1783 připadl zámek náboženskému fondu. Roku 1809 byla zrušena zámecká kaple sv. Kříže a budova zámku byla následně využívána jako sýpka a byty čeledi (upraveny interiéry). Po roce 1819 koupili novolhotské panství se zámkem Schwarzenbergové, kteří zde ale nepobývali a stav zámku tak zůstal nezměněn do roku 1920, kdy bylo panství Schwarzenbergům na základě pozemkové reformy zkonfiskováno. Zámek se tehdy stal součástí zbytkového velkostatku. Majitel velkostatku se rozhodl využívat zámek jako své sídlo a po roce 1925 jej nechal stavebně upravit. V období 2. světové války patřil statek rodině Pávových, roku 1948 byl zestátněn a byly zde byty, kanceláře a kulturní místnost. Nyní v soukromém vlastnictví a probíhá postupná rekonstrukce.
nebovidy  0
7 fotek, 5.7.2018, 49 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Nebovidy - Nebovidská tvrz se v písemných zprávách objevuje k roku 1436 při popisu dědictví po Václavovi z Klenové. Teprve někdy po roce 1473 došlo za Jindřicha z Nebovid ke spojení a následnému prodeji obou části vsi. Poté se majitelé často střídali a míru využití obou panských sídel neznáme. Pravděpodobně nebyla využívána k sídelním účelům již od počátku 17. století, kdy koupil zadlužený statek po smrti Jana Jiřího Háši z Újezda majitel sousedních Červených Peček Pavel Hrabáň z Přerubenic a obě panství spojil. Původní tvrz Okrouhlá byla v blíže neznámé době přestavěna na faru, která ale bohužel roku 1900 úplně vyhořela a na jejím místě vznikla prakticky nová farní budova. Druhá tvrz se do dnešní doby dochovala v areálu barokního hospodářského dvora, její stavební podoba byla ale poznamenána přestavbou na sýpku a stáje.
47 fotek, 1.7.2018, 56 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, dokumenty
Krásný Les - Obec Krásný Les získal r.1704 František Ignác Vratislav z Mitrovic sňatkem s hraběnkou Viktorií ze Schönfeldu. Roku 1708 zde nechal vystavět barokní zámek o půdorysu ve tvaru obráceného písmene "L". Zámek má strmou valbovou střechu, hladkou nečleněnou fasádu a obdélníková okna, ve stylu venkovských sídel. Na štítové stěně jsou umístěny tři erbovní znaky a německý citát žalmu. V nadpraží bočního (jihovýchodního) vstupu pak připomíná Františka Ignáce Vratislava z Mitrovic jeho alianční znak a erb manželky Viktorie v kartuši s německým textem o výstavbě zámku r.1708. Roku 1745 zámek údajně přestavěl litoměřický stavitel Petr Versa,což není ale dostatečně písemně podloženo, neboť ve smlouvě byl uveden pouze požadavek na výstavbu poplužního dvora. Mitrovicové drželi zámek až do roku 1791. Poté ho r.1802 vlastnil Josef z Hackelbergu-Landau. Posledním soukromým vlastníkem byl Antonín Balle - textilní obchodník a majitel barvírny ve Cvikově. V roce 1931 koupilo zámek město Ústí nad Labem. Ve 2.pol. 20.stol. sloužil zámek jako hospodářská budova státního statku, což se na něm neblaze podepsalo, opuštěn v roce 1990. 05/2018 po mhoha letech chátrání se dočkal oprav.
jilove  0
22 fotek, 30.6.2018, 44 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Jílové (Eulau) - Na místě tvrze byl v roce 1370 vystavěn vodní hrad, který byl v 16. st. přestavěn na zámek, postavený ve stylu saské renesance. Přestavbu inicioval saský rod pánů z Bünau, který v roce 1527 koupil zdejší panství. Po bitvě na Bílé hoře ale museli protestantští rytíři z Bünau odejít ze země. Před odchodem prodali panství Kryštofu Šimonovi z Thunu, sídlícímu v Děčíně. Do dnešní podoby upravil zámek František Zikmund, velkopřevor maltézského řádu v Čechách, admirál řádové i papežské flotily. V roce 1842 si pronajal nevyužívaný zámek Josef Münzberg a zřídil v něm továrnu na výrobu vlněných látek. Ta zde působila do roku 1922. Ve 30. letech 20. století Thun-Hohensteinové předali zámek v Děčíně československému státu a přesídlili do Jílového. Kníže František Antonín Thun-Hohestein nechal v letech 1928 – 1930 zámek upravit na moderní rodinné sídlo. Kolem něj vytvořil romantický park s jezírkem a glorietem, který původně stával pod zámkem v Děčíně. Rovněž kašna na nádvoří pochází z nádvoří děčínského zámku. V dubnu 1945 byl zámek poškozen spojeneckým bombardováním. Po skončení války byl zámek konfiskován. Thunové v něm bydleli do jara 1946. V zámku později sídlil dětský domov a po něm až do roku 1998 zemědělské učiliště s internátem. Od roku 2000 je zámek v majetku města Jílové, které postupně provádí rekonstrukci celého areálu.
podmokly  0
9 fotek, 30.6.2018, 25 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Podmokly v Děčíně - Lovecký zámeček a zbrojnici postavil pro hraběte Thuna roku 1735 J. V. Kosch. Jednalo se o dnešní střední rizalit a krátká křídla z jeho konců západním směrem. Areál se postupně rozšiřoval a měnila se jeho funkce: s rozvojem území se stal sídlem správy velkostatku. Tento účel plnil až do let po skončení II. světové války. Tehdy se do bývalého zámečku (mezitím rozšířeného o boční křídla k severu i jihu) nastěhovalo muzeum, do zbrojnice pobočka Státního oblastního archivu Litoměřice, která obhospodařuje zejména fondy šlechtických rodů, usazených v severních Čechách.
skrytin  0
16 fotek, 30.6.2018, 81 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Skrytín - Zámeček v kopci na levém břehu Labe v nadmořské výšce cca 320 metrů. Zámek byl vystavěn na konci 19. století jako letní sídlo průmyslníka Ludwiga Wolfruma. V druhé polovině 20. století sloužil jako rekreační zařízení n. p. Konstruktiva (betonové pozůstatky jsou na přilehlé stráni a lese viditelné dodnes), po roce 1989 několikrát změnil majitele a nakonec značně zpustl. Zámek s okolními pozemky od roku 2010 v soukromém vlastnictví, rekonstrukce zámku od roku 2015.
16 fotek, 30.6.2018, 15 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Krásné Březno - Nejstarší částí zámku je podélné křídlo (dnes už modernizované) u kostela sv. Floriána. Jako náhradu původního sídla panství (hradu Blansko - http://lotusesprit.rajce.idnes.cz/blansko) vzniklo na přelomu 16. a 17. století. V 18. století vznikla novější část. Okolní park, vybavený řadou zahradních stavbiček (mj. vyhlídková věž), byl významně zasažen stavbou nové komunikace do Neštěmic za II. světové války. V současné době v majetku Národního památkového ústavu, který sem po dokončené rekonstrukci přestěhoval na podzim roku 2011 své pracoviště pro Ústecký kraj.
6 fotek, 30.6.2018, 20 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Velké Březno (dolní zámek, starý zámek) - Stavbou starého zámku také začíná období, kdy se Velké Březno stalo majetkem Harrachů a to roku 1716, kdy Filip Zikmund z Dietrichsteina odkázal statek dceři Ernestině, provdané za Ferdinanda Bonaventuru z Harrachu. Za jeho držení došlo k výstavbě dnes tzv. Starého zámku. Pro to svědčí jak charakter stavby, tak rovněž letopočet 1733 na korouhvičce nad vížkou. Zámek zůstal v majetku Harrachů až do roku 1841, kdy statek koupil Karel Chotek (1783-1868). Dnes je nepřístupný a v zámku je umístěn domov důchodců.
27 fotek, 30.6.2018, 19 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Velké Březno (horní zámek, nový zámek) - Zámek vystavěný v letech 1842 - 1854 podle plánů vídeňského stavitele Foerstera pro nejvyššího purkrabího Českého království Karla hr. Chotka z Chotkova a Vojnína. Stavba vycházela z předem stanoveného půdorysu, na němž byly přesně určeny funkce jednotlivých místností. Zámeček, k němuž byly během stavby připojeny boční domky pro služebnictvo, měl charakteristické tvary rakouského pozdního empíru. Avšak jeho podoba byla radikálně změněna nákladnou přestavbou zámku v letech 1885-1910, která probíhala podle návrhů drážďanského architekta Fleischera. Tehdy byl zámek částečně přestavěn do podoby novorenesanční vily. Velkobřezenský zámek představuje typ malého šlechtického sídla a také jednu z posledních feudálních staveb u nás. Součástí zámeckého areálu je cenný přírodně krajinářský park.
6 fotek, 30.6.2018, 19 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Velké Žernoseky - V roce 1251 získal část Žernosek cisterciácký klášter Altzelle v Míšni. Mniši zde založili dvorec a věnovali se pěstování vína a již ve druhé polovině 13. stol. byly pod dvorcem ve skále vyhloubeny rozsáhlé vinné sklepy. S největší pravděpodobností v místech cisterciáckého dvorce je poprvé v roce 1543 doložena tvrz. V té době byl majitelem Vilém Kamycký. Za třicetileté války a při švédských vpádech byla tvrz vypálena a pobořena. Novým majitelem se roku 1667 stal Jan Hartvík z Nostic a protože vlastnil i část říšského hrabství Reineck v Dolních Francích psal se Nostitz-Reineck. Za jeho působení byla postavena střední část dnešního zámku a v úpravách se pokračovalo až do konce 17. stol. Jeho vnuk koncem 18. stol. nechal k centrální části přistavět jednopatrová křídla. V roce 1916 koupila panství vinařská firma Jan Oppelt a synovec. Po roce 1945 zde sídlil státní podnik a dnes je zámek se sklepy majetkem společnosti Žernosecké vinařství s.r.o. .
zitenice  1
10 fotek, 30.6.2018, 32 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Žitenice - V 15. století je v Žitenicích zmiňována tvrz. Její přesný vzhled a místo není s jistotou známo, ale má se zato, že tvrz, její zdivo se stalo součástí západního křídla zámku, jeho nejstarší části. K přestavbě staré tvrze na nynější zámek došlo za probošta Ferdinanda Leopolda Beno z Martinic asi v polovině 17. stol. a přestavba byla dokončena za probošta Huga z Königsecku. Na počátku 19. století zámek vyhořel po úderu blesku a byl přestavěn. V této době byly patrně zazděny i arkády v přízemí. Zámek byl po roce 1948 nejprve využíván státním statkem a od roku 1962 zde sídlila pobočka oblastního archivu v Litoměřicích. Poté archiv - oddělení šlechtických archivů a zemědělského hospodářství. Zámek byl v rámci navrácení vyšehradské kapitule vyklizen a pustne.
122 fotek, 29.6.2018, 97 zobrazení, přidat komentář | auta, koníčky, sport, události, zábava
Lotus Track Day, Autodrom Most 28.6.2018. Elise 111r, Elise 220S, Elise 250 Cup, Exige S,2x Exige 350S, Exige 430 Cup,2x Evora 400.
velemin  0
40 fotek, 28.6.2018, 133 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Velemín - Takzvaný zámek ve Velemíně byl pravděpodobně spíše vrchnostenským dvorem. Po zániku původní velemínské tvrze byl v jižní části návsi postaven panský dvůr s obytnou budovou pro jeho správce. Některé zachovalé detaily (např. hřebínkové klenby v přízemí) by mohly nasvědčovat, že k tomu došlo v průběhu 16. století. Dnešní vzhled obytné budovy pochází z 18. století, hospodářské křídlo prošlo přestavbou či bylo nově postaveno v 19. století. Označování obytné budovy kolísá od zámku po hospodu. Zřejmě nikdy nesloužila k trvalému pobytu panstva. Po roce 1945 objekt v péči JZD zchátral, tento proces nabyl na intenzitě po roce 1990.
36 fotek, 28.6.2018, 97 zobrazení, 2 komentáře | architektura, cestování, dokumenty, koníčky, práce
Jirkov městské sklepy - Původní rozsah podzemních chodeb nebyl znám. První mapa z roku 1972 říká, že délka chodeb byla 1260 metrů se 150 odděleními. Dnes je to asi 850 metrů, jelikož došlo k porušením sklepa během stavby pivovaru ve 40. letech a výstavbě Tesca roku 2006. Roku 1555 Jirkov vyhořel a tehdy byla započata stavba Dlouhého sklepa (nazývaného též „pískový sklep“), kterou nařídil tehdejší majitel panství Kryštof z Kralovic. O sklepích se z písemných pramenů dozvídáme roku 1596. V roce 1556 započala v těsné blízkosti sklepů těžba břidlice. Následně byl důl pojmenován Svatý Kryštof. Břidlice byla vyvážena do zahraničí. Roku 1588 převzal Jirkov do svých rukou Jiří Popel z Lobkovic. Je možné, že se Dlouhý sklep stával útočištěm pro vojáky během třicetileté války, ale tyto domněnky nejsou plně podloženy. Nejvýznamnější podnikatelskou aktivitou v Jirkově byla výroba piva, a tak Dlouhý sklep má význam právě ve spojení s pivem. Roku 1443 bylo povoleno v Jirkově vařit pivo. Od roku 1480 mohli lidé čepovat světlé pivo. Dlouhý sklep se podílel na kvalitě a oblibě jirkovského piva. Jakási legenda říká, že právě jirkovské pivo měl rád Rudolf II. Během třicetileté války, kdy se v Čechách zhoršila kvalita piva, si právě toto drželo dobrou pověst. Na přelomu 16. a 17. století byl vystaven pivovar nový – Červenohrádecký (Panský nebo také Knížecí) pivovar. Roku 1901 byly dokončeny vlastní sklepy tohoto pivovaru a význam Dlouhého sklepa zcela poklesl. Během 2. světové války sloužil sklep jako útočiště pro vojáky, na úpravách krytu pracovali především ruští zajatci, kromě nich pak Holanďané, Francouzi, Němci a totálně nasazení Češi. Na zdech se po nich dodnes dochovaly nápisy. První otevření sklepů pro turisty bylo v květnu 2005 na 6 dní a navštívilo jej 6197 lidí. 29. 3. 2011 se městské historické sklepy staly po prohlášení Ministerstva kultury kulturní památkou.
svetec  0
17 fotek, 28.6.2018, 24 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Světec - Barokní zámek ve Světci dal vystavět pražský arcibiskup hrabě Jan Josef Breuner kolem r.1708. Byl vystavěn patrně na místě původního kláštera Kanovnic Božího hrobu. Západně nechal zřídit nevelký zámecký park, který byl později rozšířen za arcibiskupa Viléma Florentina Salma. Největší zásluhu o zkrášlení zámku v 1.pol.19.stol. má arcibiskup Alois Josef Schrenk. Po něm byla také pojmenována blízká Aloisova výšina, kde stávala rozhledna, spojená se zámkem promenádou. Zámek je jednokřídlá dvoupatrová budova, uvnitř se dvěma barokními schodišti. Na jižní straně přiléhá ke zbarokizovanému, původně pozdně románskému a pak gotickému kostelu sv.Jakuba Většího z doby kolem r.1200, který má dosud dochované zbytky románského zdiva. V roce 2003 prošel zámek rekonstrukcí. Ve Světeckém zámku nyní sídlí obecní úřad. Byla v něm též instalována pamětní síň malíře a grafika Vojtěcha Preissiga, který se ve Světci r.1873 narodil a byl umučen v r.1944 v Dachau.

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron